FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

८०/८१ 06/07/2024 - 14:57 PDF icon 10161.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (MRM/SQ/WORK/2080/81/15)

८०/८१ 05/14/2024 - 14:56 PDF icon CamScanner 05-14-2024 14.36.pdf

Technical Specification (Backhoe Loader)

८०/८१ 04/28/2024 - 11:27 PDF icon ilovepdf_merged (5).pdf

Invitation for Bids (MRM/SQ/WORKS/2080-081/15)

८०/८१ 04/15/2024 - 17:58 PDF icon CamScanner 04-15-2024 18.32.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 03/20/2024 - 16:38 PDF icon 10035 (4).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 03/20/2024 - 16:35 PDF icon 10036 (1).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 03/19/2024 - 17:25 PDF icon 10036 (2).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 03/12/2024 - 17:08 PDF icon 10058.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 02/26/2024 - 15:13 PDF icon 10028 (1).pdf

Invitation For Bids (Notice No.10/2080-081)

८०/८१ 02/15/2024 - 17:15 PDF icon 10014.pdf

Invitation For Bids (Notice No.9/2080-081)

८०/८१ 02/15/2024 - 17:12 PDF icon 10013 (1).pdf

Invitation For Bids (Notice No.8/2080-081)

८०/८१ 02/15/2024 - 17:09 PDF icon 10012 (3).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 02/08/2024 - 17:25 PDF icon 10121.pdf

Invitation for Bids

८०/८१ 01/31/2024 - 17:04 PDF icon krishi (1).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

८०/८१ 01/29/2024 - 16:16 PDF icon 10085 (1).pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 01/29/2024 - 16:14 PDF icon 10087.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/26/2023 - 19:05 PDF icon CamScanner 11-26-2023 17.19.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/26/2023 - 19:04 PDF icon CamScanner 11-26-2023 17.20.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

८०/८१ 10/01/2023 - 14:36 PDF icon 10097.pdf

पशु, पन्छी, कृषि तथा वनजन्य उपज र फलाम, प्लाष्टिक जस्ता कवाडीजन्य वस्तुहरुको गाउँपालिका बाहिर निकासी कर सङ्कलन सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 07/28/2023 - 11:33

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 06/23/2023 - 14:20 PDF icon मौरी तेंदर.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 06/22/2023 - 18:07 PDF icon CamScanner 06-22-2023 17.56.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 06/01/2023 - 15:05 PDF icon bolpatra.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 05/19/2023 - 10:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 05/19/2023 - 10:45

Invitation for Bids

७९/८० 04/23/2023 - 16:55

Invitation for bids

७९/८० 04/23/2023 - 16:54

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 04/09/2023 - 16:14 PDF icon bp2.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 04/09/2023 - 16:12

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 04/02/2023 - 17:08

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 03/10/2023 - 13:02 PDF icon dharm.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 03/10/2023 - 12:52

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 02/06/2023 - 10:23

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 11/24/2022 - 16:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 11/13/2022 - 16:07

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 11/13/2022 - 16:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 11/07/2022 - 19:21

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 10/13/2022 - 17:01

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 07/28/2022 - 04:01 PDF icon CamScanner 07-27-2022 17.42.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 07/03/2022 - 18:55 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 06/30/2022 - 12:22 PDF icon बोल पत्र.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना

७८/७९ 04/26/2022 - 22:43 PDF icon CamScanner 04-26-2022 17.09.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७८/७९ 04/26/2022 - 17:13 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 03/23/2022 - 18:11 PDF icon CamScanner 03-23-2022 17.18.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 03/09/2022 - 17:05 PDF icon bol patra new.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 01/28/2022 - 15:16 PDF icon bol patra.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 12/26/2021 - 13:34 PDF icon वोल पत्र.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७८/७९ 12/09/2021 - 14:13 PDF icon yd.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७८/७९ 11/26/2021 - 14:53 PDF icon bb2.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७८/७९ 11/26/2021 - 14:52 PDF icon bb1.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७८/७९ 10/28/2021 - 13:45 PDF icon 12.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७८/७९ 09/12/2021 - 10:51

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 06/21/2021 - 17:00 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 06/06/2021 - 13:40 PDF icon bol patra.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७७/७८ 04/30/2021 - 10:09 PDF icon hospital notice.pdf

सामाजिक घटना दर्ता तथा सामािजक सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालनार्थ सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/28/2021 - 15:56 PDF icon Mis notice.pdf, PDF icon ~[1][D0DAA5FA]2_RFQ SBD (पाचँ लाख देखी बिस लाख सम्म लागत अनुमान भएमा प्रयोग गर्ने).pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/20/2021 - 11:23 PDF icon सुचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 03/02/2021 - 11:03

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 02/19/2021 - 11:10

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 01/05/2021 - 11:30 PDF icon 123.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 12/07/2020 - 11:43

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (MRM/RD/NCB/WORKS/01-077-078)

७७/७८ 11/25/2020 - 10:43

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 11/13/2020 - 10:15

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 11/11/2020 - 10:57

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 10/30/2020 - 13:36

प्राविधिक सहयकको पठ्‌यक्रम ।

७७/७८ 09/23/2020 - 11:45 PDF icon crrr.pdf

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 09/14/2020 - 13:37

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 07/08/2020 - 17:38

दररेट प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 07/05/2020 - 11:32

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/29/2020 - 10:39

दररेट प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/23/2020 - 10:41

कृषि यान्त्रिकरण अनुदान कार्यक्रमको लागि आपुर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/16/2020 - 12:45 PDF icon anusuchi 3.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचान ।

७६/७७ 06/12/2020 - 13:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/11/2020 - 14:19

एम्बुलेन्स खरिदको लागि दररेट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/11/2020 - 14:12

माथागढी गाउँपालिकाको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 06/07/2020 - 10:31

एम्बुलेन्स खरिदको लागि आवश्यक प्राविधिक स्पेशिफिकेशन ।

७६/७७ 06/01/2020 - 11:01

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 06/01/2020 - 10:51

कृषि यान्त्रिकरण अनुदान कार्यक्रमको लागि आपुर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/01/2020 - 10:34

बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 04/15/2020 - 16:38

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना!!!

७५/७६ 02/24/2019 - 14:21 PDF icon silbandi_0.pdf

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र र दरभाउपत्र प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सुचना

७४/७५ 03/18/2018 - 12:11 PDF icon New Doc 2018-03-18_1_2.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७४/७५ 03/14/2018 - 10:43 PDF icon silbandi.pdf