FAQs Complain Problems

माथागढ़ी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको मूल गेट

Read More

माथागढी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

वडा नं ७ रहबास स्थित रहबास स्वाथ्य चौकी

Read More

रहबास झडेवा सडक अन्तर्गत सराईमा कालोपत्र सम्पन्न भएको सडक

Read More

माथागढी -४, झडेवा स्थित गाउँपालिका भवन र परिवेश

Read More

५० % अनुदानमा हाते टेक्टर वितरण

Read More

वडा नं. ८ बहादुरपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको वातावरण मैत्री खेल मैदान

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५७०६०२३१
उपाध्यक्ष
९८६७०४०१६४
वडा अध्यक्ष/ प्रवक्ता
९८५७०६८०३५

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७०६८५६८
सूचना अधिकारी, अधिकृत छैठौं
९८५७०७९११८

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- योजना तथा कार्यक्रम
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेको १ बजे भित्र आएमा उही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा,प्राबिधिक शाखा ,योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

(क)उपभोक्ता समिति गठनको निर्णय प्रतिलिपि
(ख)सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
(ग)लागत,इस्टमेट,नक्सा ,डीजाईन
(घ)उ.स बाट सम्झौता र पेस्की माग ,निर्णय प्रतिलिपि र पत्र
(ङ)उ.स पदाधिकारी सबैको ना.प्र.को प्रतिलिपि
(च)कार्यक्रमको हकमा समितिको प्रस्ताब

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा ,आर्थिक बिकाश शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँ पालिकाको आर्थिक एन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

दर्ता :
(क)कृषक /पशु समुहको बिधान -३ प्रति
(ख)कृषक हक समुहको विवरण फारम -३ प्रति
(ग)हित कोष रकम फारम -३ प्रति
(घ)समुहको सदस्यको ना.प्र. को प्रतिलिपि
नबिकरण:
(क)समुहको बार्षिक कार्य योजना
(ख)लेखा परिक्षण प्रतिबेदन

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा ,आर्थिक बिकाश शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँ पालिकाको आर्थिक एन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

(क)सहकारी सस्थाको प्रस्ताविक विनियम
(ख)सहकारी सस्था संचालनको सम्बाब्यता अध्ययन प्रतिबेदन
(ग)सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर सस्था र रकमको विवरण

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष्,प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत,प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँ पालिकाको आर्थिक एन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

दर्ताको लागि :
(क)सस्थाको बिधान
(ख)वडाको सिफारिस
(ग)नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
नबिकरण
(क) बार्षिक प्रगति विवरण
(ख)लेखा परिक्षण प्रतिबेदन
(ग)कर चुक्ताको प्रमाणपत्र

Pages

जानकारी