FAQs Complain Problems

माथागढ़ी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको मूल गेट

Read More

माथागढी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

माथागढी गा.पा. अन्तर्गत माडी फाँटको दृश्य

Read More

रहबास झडेवा सडक अन्तर्गत सराईमा कालोपत्र सम्पन्न भएको सडक

Read More

माथागढी -४, झडेवा स्थित गाउँपालिका भवन र परिवेश

Read More

५० % अनुदानमा हाते टेक्टर वितरण

Read More

वडा नं. ८ बहादुरपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको वातावरण मैत्री खेल मैदान

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५७०६०२३१
उपाध्यक्ष
९८६७०४०१६४
वडा अध्यक्ष/ प्रवक्ता
९८५७०६८०३५

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७०६८५६८
सूचना अधिकारी, अधिकृत छैठौं
९८५७०७९११८

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- योजना तथा कार्यक्रम
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेको १ बजे भित्र आएमा उही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा,प्राबिधिक शाखा ,योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

(क)उपभोक्ता समिति गठनको निर्णय प्रतिलिपि
(ख)सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
(ग)लागत,इस्टमेट,नक्सा ,डीजाईन
(घ)उ.स बाट सम्झौता र पेस्की माग ,निर्णय प्रतिलिपि र पत्र
(ङ)उ.स पदाधिकारी सबैको ना.प्र.को प्रतिलिपि
(च)कार्यक्रमको हकमा समितिको प्रस्ताब

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा ,आर्थिक बिकाश शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँ पालिकाको आर्थिक एन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

दर्ता :
(क)कृषक /पशु समुहको बिधान -३ प्रति
(ख)कृषक हक समुहको विवरण फारम -३ प्रति
(ग)हित कोष रकम फारम -३ प्रति
(घ)समुहको सदस्यको ना.प्र. को प्रतिलिपि
नबिकरण:
(क)समुहको बार्षिक कार्य योजना
(ख)लेखा परिक्षण प्रतिबेदन

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा ,आर्थिक बिकाश शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँ पालिकाको आर्थिक एन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

(क)सहकारी सस्थाको प्रस्ताविक विनियम
(ख)सहकारी सस्था संचालनको सम्बाब्यता अध्ययन प्रतिबेदन
(ग)सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर सस्था र रकमको विवरण

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष्,प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत,प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँ पालिकाको आर्थिक एन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

दर्ताको लागि :
(क)सस्थाको बिधान
(ख)वडाको सिफारिस
(ग)नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
नबिकरण
(क) बार्षिक प्रगति विवरण
(ख)लेखा परिक्षण प्रतिबेदन
(ग)कर चुक्ताको प्रमाणपत्र

Pages

जानकारी